Get a question? WhatsApp us!

Veiligheid en Regels

op de baan

3 Gouden Regels

  1. Behandel ieder wapen altijd alsof het geladen is
  2. Een geweer mag nooit gericht op een persoon
  3. Er mag niet geschoten worden bij een “STOP, STOP, STOP,  comando

#3 STOP, STOP, STOP

  1. Ontlaad het wapen volgens de “veilig ontladen” procedure
  2. Leg het wapen geopend en met de loop in een veilige richting neer op de schietstand
  3. Doe twee stappen naar achteren
  4. Wacht op verdere instructies

Veiligheid staat voorop

Iedereen maakt fouten, maar inbreuken op de veiligheidsregels mag niet!
Spreek je collega schutters hierop aan als je zaken ziet die niet mag, ze spelen ook met jouw gezondheid/leven.

Baanreglement

Algemeen

1 Schietbanen zijn overwegend gelijk qua gebruik. Daar waar er aanvullende, dan wel afwijkende bepalingen zijn, moet dit zijn verwoord in een apart voorschrift.

2 Behoudens tijdens internationale wedstrijden, dient iedereen die zich op de schietbaan bevindt, de Nederlandse taal in woord en geschrift voldoende machtig te zijn.

3 Op de schietbaan en de schietpunten is roken en/of open vuur verboden, alsmede is het verboden om onverpakt eten en drinken voorhanden te hebben.

Toezicht 

4 Op iedere schietbaan moet tijdens de uitvoering van schietoefeningen een door het bestuur van de vereniging aangestelde veiligheidsfunctionaris aanwezig zijn. De dienstdoende veiligheidsfunctionaris dient duidelijk als zodanig herkenbaar te zijn.

5 Instructies van de Verenigings Veiligheidsfunctionaris dienen onvoorwaardelijk te worden opgevolgd.

Betreden van de baanzool

6 Het betreden van de (schiet)baanzool of delen daarvan mag alleen via de daarvoor bestemde ingang en aanwezige paden geschieden.

7 Het is verboden om zonder toestemming van de veiligheidsfunctionaris het terrein dat zich bevindt vóór de schietpunten te betreden.

Het commando “STOP, STOP, STOP”

8 Op een schietbaan is iedereen die constateert dat de veiligheid in gevaar komt verplicht “STOP, STOP, STOP” te roepen en moet als zodanig direct worden opgevolgd

9 Na het NOOD-commando “STOP, STOP, STOP” in een acute noodsituatie dienen de schutters het vuren onmiddellijk te staken en worden er geen handelingen meer verricht. Iedereen dient te wachten op een navolgend commando. Het NOOD-commando kan door iedereen gegeven worden.

10 Uitsluitend op bevel van de veiligheidsfunctionaris mag het wapen worden gehanteerd, het vuren worden hervat of het wapen worden ontladen.

Gehoor- en oogbescherming

11 Op schietbanen waar met vuurwapens wordt geschoten moet elke daar aanwezige persoon tijdens de schietoefeningen gehoorbeschermende middelen dragen.

12 Afhankelijk van de discipline (in het bijzonder bij de dynamische disciplines) dienen oogbeschermende middelen te worden gedragen door de schutters.

Munitie

13 Alleen die munitie mag worden gebruikt die is toegestaan in enige, door de KNSA gereglementeerde of erkende discipline. Bovendien is het slechts toegestaan herladen munitie te gebruiken, indien is herladen volgens de bijbehorende herlaadtabellen en indien de minimale en maximale kruit-ladingen niet zijn overschreden.

Hoe werkt het?

Een inkijk in de gang van zaken bij een schietverenigingen in Nederland.

LOL

Heb je vragen?

contact

Openingstijden

Zo 10.00 u – 12.30 u
Di 19.00 u – 21.30 u
Groepen op afspraak

KNSA

We zijn aangesloten bij de KNSA (Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie) en beschikken over de wettelijk vereiste KNSA-certificering.